The birth of Naifou Saeyang

Naifou Nai Saeyang was born on June 8, 1993 in Contra Costa County, California.

His father's last name is Saeyang, and his mother's maiden name is Saeyang. If Naifou is still alive, he's now years old.

Name Naifou Nai Saeyang
Sex male
Birthdate 06/08/1993
Birthplace Contra Costa County, California
Mother's Maiden Name Saeyang
Contact